کامپیوتر

توی این دسته بندی از چیزهایی مینویسم ، که زندگی ما رو دستخوش تغییرات اساسی و باور نکردنی کردن و خواهند کرد ; بله ، کامپیوترها!